О НАМА

Јавно предузеће Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан, Гаџин Хан, уписано је у регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре број:БД.119758/2006.
Mатични број:20158174,
ПИБ:104431717
Претежна делатност ЈП Дирекција Гаџин Хан је:
42.11 Изградња путева и аутопутева ( Уредбе о класификацији делатности “ Службени гласник РС” бр.54/2010),
Оснивач Јавног предузећа Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан, Гаџин Хан је: Општина Гаџин Хан, улица Милоша Обилића бб, матични број:07212330.
Права оснивача остварује Скупштина општине.
Јавно предузеће основано је и поверени су му комунални полсови ради обављања делатности од општег интереса:

  1. снабдевање водом за пиће;
  2. пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода;
  3. управљање комуналним отпадом;
  4. управљање гробљима и погребне услуге;
  5. обезбеђење јавног осветљења;
  6. управљање пијацама;
  7. одржавање улица и путева;
  8. одржавање чистоће на површинама јавне намене;
  9. одржавање јавних зелених површина;
  10. делатност зоохигијене.

Полазећи од врсте послова и потребе да се на функционалном принципу обезбеди обављање сродних међусобно повезаних послова, статутом су образоване  унутрашње организационе јединице:

1) Служба за опште послове
2) Радна јединица за комуналне послове
3) Радна јединица за путеве и изградњу

 
There are many unlawful people who attempt to sell some production of a bad quality, not only replica watches sale. To determine the lawfulness of these operations you can find some online News on replica watches sale resources related to that problem. You ought to understand that you buy some replica watches, so do not think that it will excellently work for hundred years. rolex replica sale are known for their design and outstanding quality and it is the dream of many to wear it on the wrist and flaunt it in style. The name rolex replica sale itself conjures up an image of grandeur and class and they have fascinated people all over the world with their appearance, exclusive mechanism and precision in timing. Among the major rolex replica sale brands, Rolex holds a very important position for its lovely designs and superior quality.